Më shumë se 200 vende të lira pune në kryeministri dhe në ministri janë publikuar në faqen punetembare.al ku studentët e ekselencës mund të aplikojnë. Ndryshe nga vendet e tjera, punësimi në kryeministri e ministri do të bëhen mbi bazën e Kodit të Punës dhe jo sipas ligjit të shërbimit civil. Kryeministria dhe ministritë kanë vendosur afate të ndryshme për dorëzimin e dokumentacionit nga ana e studentëve që kanë mesatare 9-10 apo që i kanë përfunduar studimet në vitin 2017. Vendet e lira në Kryeministri / Afati për dorëzimin e dokumentave 5 Shkurt 2019 Lloji i diplomës: Planifikim Territori; Urbanistikë; Arkitekturë; Shkenca Inxhinierike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Drejtoria e Asistencës së Njësive të Qeverisjes Vendore, Agjencia e Zhvillimit të Territorit – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Shkenca Bujqësore; Shkenca Mjedisore Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist Gjelbërimi, Sektori i Mirëmbajtjes së Ambienteve të Jashtme/Gjelbërimi, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike  Niveli minimal i diplomës : Master Profesional

-Specialist, Sektori i Shërbimeve të Përgjithshme në Kryeministri, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare – Kategoria Pagës III-b Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Zyra Rajonale Tiranë, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist inxhinier, Pallati i Kongreseve, Drejtoria e Eventeve Qeveritare, Publike dhe Jopublike, Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Durrës, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit. – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Elbasan, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Drejtorive Rajonale Tiranë, Drejtoria TIK e Tatimeve, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës IV-b Niveli minimal i diplomës : Master Profesional

-Specialist, Sektori i DRC, Drejtoria e Vazhdimësisë së Punës BÇ, Back-up dhe DRC, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b-Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e  Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori i IT në Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b (2 pozicione) -Specialist, Sektori i IT në Ministrinë e Drejtesisë (ATP), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori i IT në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (AQT), Drejtoria e Marrëdhënieve e-Gov me Institucionet, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori i Programimit të Liçencimit dhe Aplikacioneve, Drejtoria e Sistemeve e-GOV, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Elbasan, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Fier, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Qafë-Thanë, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Shkodër, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b -Specialist, Sektori IT në Degën Doganore Vlorë, Drejtoria TIK e Doganave, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit – Kategoria Pagës III-b Lloji i diplomës: Shkenca Sociale; Gazetari Niveli minimal i diplomës : Master Profesional

-Specialist, Sektori i Koordinimit për Shoqërinë Civile dhe Sigurinë, Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm – Kategoria Pagës III-b Vendet e lira në Ministrinë e Drejtësisë / Afati për dorëzimin e dokumentave 29 Janar 2019 Lloji i diplomës: Mjekësi e Përgjithshme Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist (mjek kirurg), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Instituti i Veçantë “Qendra Spitalore e Burgjeve”, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist (mjek pavioni psikiatër), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione) -Specialist (mjek psikiatër), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist (mjek), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist Finance, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe Marrëdhënieve e Institucionet, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Vlorë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Arkitekturë Niveli minimal i diplomës : Master Profesional -Inspektor (Topograf), Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik, Drejtoria e Kompensimit, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (4 pozicione) -Inspektor (Topograf), Sektori i Shqyrtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie, Drejtoria e Trajtimit të Kërkesave për Njohje, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (4 pozicione) Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Shkenca Kompjuterike; Shkenca Ekonomike Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist, Sektori i Raporteve dhe Statistikave, Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Master Profesional -Inspektor (Jurist), Sektori i Kompensimit Financiar dhe Fizik, Drejtoria e Kompensimit, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (4 pozicione) -Inspektor (Jurist), Sektori i Shqyrtimit të Kërkesave për Njohje Pronësie, Drejtoria e Trajtimit të Kërkesave për Njohje, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (3 pozicione) -Inspektor, Sektori i Kontrollit Juridik, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (5 pozicione)-Inspektor, Sektori i Përfaqësimit Ligjor, Drejtoria Juridike, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (2  pozicione) Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Akademia e Rendit ose Sigurisë  Niveli minimal i diplomës : Master Profesional -Inspektor i Drejtorisë së SHKBB-së, Zyra e SHKBB, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale, Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës III-b Lloji i diplomës: Shkenca Juridike; Shkenca Inxhinierike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b

-Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kolonjë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-c -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Korçë, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione) -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Kurbin, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-c -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Librazhd, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-c -Specialist, Sektori i Regjistrimit dhe Hartografisë, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Berat, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Durrës, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Regjistrimit Fillestar, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione) Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist, Sektori i Analizimit dhe Vlerësimit të Riskut, Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a (2 pozicione) -Specialist, Sektori i Gjeodezisë dhe ALBPOST, Drejtoria e Hartografisë dhe Regjistrimit Fillestar, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a (3 pozicione) -Specialist, Sektori i Menaxhimit të të Dhënave ALBReP (Zhvillimi i Sistemeve të Aplikacioneve), Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a -Specialist, Sektori i Ndërveprimit me ALBReP, Drejtoria e Analizës, Vlerësimit të Riskut dhe ALBReP/GIS, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-a (3 pozicione) Niveli minimal i diplomës : Master Profesional -Inspektor, Sektori i Web-Gis dhe Regjistrit, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Agjencia e Trajtimit të Pronës – Kategoria Pagës III-b (2 pozicione) Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Arkivave dhe Administrimit të Informacionit, Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Fier, Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Sociale Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Krujë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Lezhë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Çështjeve Shoqërore, Institucioni i Ekzekutimit te Vendimeve Penale, Rrogozhinë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Stomatologji Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist (mjek stomatolog), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist (mjek stomatolog), Sektori i Shërbimit të Kujdesit Shëndetësor, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale Paraburgimi 302, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve – Kategoria Pagës IV-b Vendet e lira në Ministrinë e Mbrojtjes/ Afati për dorëzimin e dokumentave 10 Shkurt 2019 Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist për IT, Sektori i Mirëmbajtjes Niveli I dhe II, Qendra e Vëzhgimit Detar, Reparti Ushtarak nr.2012 (Durrës), Komanda dhe Shtabi i Forcës Detare -Specialist për riparimin e sistemeve elektronike të anijeve, Kompania e Mbështetjes Pasha Liman, Flota Detare, Reparti Ushtarak nr.2004, Komanda dhe Shtabi i Forcës Detare Niveli minimal i diplomës : Master Profesional

-Specialist riparimi sistemet njëkanalëshe, Skuadra e Riparimit Niveli I dhe II (Laboratori), Moduli i Mbështetjes, Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit, Reparti Ushtarak nr.6640, Shtabi i Përgjithshëm i FA Vendet e lira në Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit/ Afati për dorëzimin e dokumentave 10 Shkurt 2019 Lloji i diplomës: Inxhinieri Mjedisi; Agromjedis; Inxhinieri Pyjesh Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Inspektor, Sektori i Policisë Pyjore, Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Korçë, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria Pagës IV-b -Inspektor, Sektori i Policisë Pyjore, Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Kukës, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria Pagës IV-b -Inspektor, Sektori i Policisë Pyjore, Dega Rajonale e Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit Lezhë, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Inxhinieri Pyjesh; Biologji; Kimi Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Specialist Menaxhimi, Sektori i Menaxhimit dhe Administrimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Kukës, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Menaxhimit dhe Administrimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Monitorimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura Fier, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura – Kategoria Pagës IV-b Vendet e lira të punës në Ministrinë e Shëndetësisë/ Afati për dorëzimin e dokumentave 3 Shkurt 2019

Lloji i diplomës: Farmaci Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Farmacist, Sektori i Autorizimit për Tregtim dhe i Çështjeve Rregullatore, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (4 pozicione) -Inspektor, Sektori i Inspektimit, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore Lloji i diplomës: Farmaci; Kimi Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Analist, Laboratori i Kontrollit, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore Lloji i diplomës: Fizikë Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist, Zyra e Radiombrojtjes, Drejtoria e IT dhe Inxhinierisë Klinike, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Lloji i diplomës: Infermieri Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist, Sektori Infermieristik, Drejtoria e Përformancës Spitalore, Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Lloji i diplomës: Inxhinieri Biomjekësore Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist biomjekësor, Sektori i Menaxhimit te Teknologjise, Spitali Rajonal Vlorë Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektronike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Inxhinier, Sektori i Pajisjeve Mjekësore, Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist inxhinier ndërtimi, Sektori Teknik, Spitali Rajonal Durrës Lloji i diplomës: Mjekësi e Përgjithshme Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist (Mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Gjirokastër, Shërbimi Social Shtetëror – Kategoria Pagës IV-b

-Specialist (Mjek), Sektori i Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Korçë, Shërbimi Social Shtetëror – Kategoria Pagës IV-b -Specialist (Mjek), Sektori i Shërbimit Social, Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje, Shërbimi Social Shtetëror – Kategoria Pagës IV-b -Specialist (Mjek), Sektori i Shërbimit Social, Qendra Pritëse e Viktimave të Trafikut, Shërbimi Social Shtetëror – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Mjekësi e Përgjithshme; Shëndet publik Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist (niveli i parë), Sektori i Ofrimit të Shërbimeve Shëndetësore, Drejtoria e Ofrimit të Kujdesit Shëndetësor, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor – Kategoria Pagës

Lloji i diplomës: Shëndet Publik Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist (niveli i parë), Sektori i Informacionit, Planifikimit dhe Monitorimit të Shëndetit Publik, Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Edukimit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elbasan -Specialist (niveli i parë), Sektori i Informacionit, Planifikimit dhe Monitorimit të Shëndetit Publik, Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Edukimit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Shkodër -Specialist (niveli i parë), Sektori i Informacionit, Planifikimit dhe Monitorimit të Shëndetit Publik, Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Edukimit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë

-Specialist (niveli i parë), Sektori i Informacionit, Planifikimit dhe Monitorimit të Shëndetit Publik, Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Edukimit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Vlorë Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist (Finance), Sektori i Pranueshmërisë, Dega Rajonale Berat, Shërbimi Social Shtetëror – Kategoria Pagës IV-b -Specialist (niveli i parë), Sektori i Administrimit Financiar dhe Buxhetor, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor -Specialist (niveli i parë), Sektori i Financave, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elbasan – Kategoria Pagës

-Specialist (niveli i parë), Sektori i Financave, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Shkodër – Kategoria Pagës -Specialist (niveli i parë), Sektori i Financave, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë – Kategoria Pagës -Specialist (niveli i parë), Sektori i Financave, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Vlorë – Kategoria Pagës Lloji i diplomës: Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist (niveli i parë), Sektori Juridik, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Qendrore e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor Lloji i diplomës: Shkenca Mjekësore Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor

-Specialist (niveli i parë), Sektori i Mbikqyrjes të Shërbimit Parësor, Drejtoria e Informacionit dhe Planifikimit të Shërbimit Parësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elbasan – Kategoria Pagës -Specialist (niveli i parë), Sektori i Mbikqyrjes të Shërbimit Parësor, Drejtoria e Informacionit dhe Planifikimit të Sherbimit Parësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Shkodër – Kategoria Pagës -Specialist (niveli i parë), Sektori i Mbikqyrjes të Shërbimit Parësor, Drejtoria e Informacionit dhe Planifikimit të Shërbimit Parësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë – Kategoria Pagës

-Specialist (niveli i parë), Sektori i Mbikqyrjes të Shërbimit Parësor, Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Edukimit Shëndetësor, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Vlorë Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist (niveli i parë), Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elbasan -Specialist (niveli i parë), Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Shkodër -Specialist (niveli i parë), Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Tiranë -Specialist (niveli i parë), Sektori i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Vlorë Lloji i diplomës: Sociologji Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist (Sociolog), Qendra Komunitare e Moshës së Tretë Vlorë, Shërbimi Social Shtetëror – Kategoria Pagës IV-b Vendet e lira të punës në Ministrinë e Kulturës/ Afati për dorëzimin e dokumentave 8 Shkurt 2019 Lloji i diplomës: Arkitekturë; Inxhinieri Ndërtimi; Arkeologji Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Arkitekturës Antiko-Mesjetare, Instituti i Monumenteve të Kulturës – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Histori-Filologji (Trashëgimi Kulturore); Arkeologji Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Veprave të Artit, Instituti i Monumenteve të Kulturës – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Marrëdhënie Ndërkombëtare; Komunikim Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Promocionit dhe Imazhit, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Teatri Kombëtar i Operas Baletit dhe Ansamblit Popullor – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Inxhinierike; Arkitekturë

Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Arkitekturës, Artit, Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Juridike

Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, Biblioteka Kombëtare – Kategoria Pagës IV-a Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Durrës – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare Shkodër – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Inventarizimit dhe Katalogimit të Pasurive Kulturore dhe Botimeve, Qendra Kombëtare e Inventarizimit te Pasurive Kulturore – Kategoria Pagës IV- b Vendet e lira në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë/ Afati për dorëzimin e dokumentave 7 Shkurt 2019 Lloji i diplomës: Inxhinieri Elektrike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Oponencave, Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, Instituti i Ndërtimit – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Inxhinieri Gjeologji Niveli minimal i diplomës : Bachelor-Specialist, Sektori i Hartimit të Projekteve të Brendshme, Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Operacioneve, Autoriteti Rrugor Shqiptar – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Inxhinieri Hidroteknike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Monitorimit të Shoqërive të Ujësjellës Kanalizimeve (Benchmarking), Drejtoria e Monitorimit, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-b

-Specialist, Sektori për Rajonin e Jugut, Drejtoria Rajonale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori për Rajonin e Shqipërisë së Mesme, Drejtoria Rajonale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori për Rajonin e Veriut, Drejtoria Rajonale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Inxhinieri Ndërtimi Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori i Oponencave, Drejtoria e Rregullave Teknike dhe Oponencave, Instituti i Ndertimit – Kategoria Pagës IV-a -Specialist, Sektori i Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Rajonit Verior (Shkodër), Autoriteti Rrugor Shqiptar – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Sektori për Rajonin e Jugut, Drejtoria Rajonale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-a -Specialist, Sektori për Rajonin e Shqipërisë së Mesme, Drejtoria Rajonale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-a -Specialist, Sektori për Rajonin e Veriut, Drejtoria Rajonale, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-a Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist IT, Sektori i Shërbimeve, Drejtoria Shërbimeve të Brendshme, Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial – Kategoria Pagës IV-b -Specialist, Sektori i Monitorimit të Projekteve dhe Faqes së Internetit, Drejtoria e Monitorimit, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve – Kategoria Pagës IV-a

Vendet e lira të punës në Ministrinë e Brendshme/ Afati për dorëzimin e dokumentave 10 Shkurt 2019 Lloji i diplomës: Mjekësi e Përgjithshme Niveli minimal i diplomës : Master Shkencor -Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria Vendore e Policisë Durrës, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit – Kategoria Pagës IV-b -Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit – Kategoria Pagës IV-b -Specialist mjek, Sektori i Burimeve Njerëzore, Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit – Kategoria Pagës IV-b Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike Niveli minimal i diplomës : Mater Profesional -Inspektor ekspert/audio, Sektori i ekzaminimeve kompjuterike dhe audio-video, Instituti i Policisë Shkencore, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit – Kategoria Pagës III-b Vendet e lira të punës në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë/ Afati për dorëzimin e dokumentave 31 Janar 2019 Lloji i diplomës: Shkenca Ekonomike; Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Bachelor

-Inspektor, Sektori i Analizës, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a-Inspektor, Sektori i Analizës, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a -Inspektor, Sektori i Hetimit Tatimor, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a -Inspektor, Sektori i Hetimit Tatimor, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a (6 pozicione) -Inspektor, Sektori i Zbatimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a (4 pozicione)

-Inspektor, Sektori i Zbatimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione) -Inspektor, Sektori i Zbatimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a (5 pozicione) -Inspektor, Sektori i Zbatimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-b (9 pozicione)

-Inspektor, Zyra e Monitorimit dhe Koordinimit, Sektori i Zbatimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor, Drejtoria Rajonale Tatimore Fier, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve – Kategoria Pagës IV-a

-Specialist Arkive, Sektori i Dokumentave Arkivor, Restaurim dhe Skanim, Drejtoria e Arkivit Qendror, Dega e Fondit Arkivor të Kontributeve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist Fondi i Përfitimeve, Dega e Arkivit, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore, Berat, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist i Skanimit dhe Restaurimit, Sektori i Dokumentave Arkivor, Restaurim dhe Skanim, Drejtoria e Arkivit Qendror, Dega e Fondit Arkivor të Kontributeve, Instituti i Sigurimeve Shoqërore (2 pozicione) -Specialist pritës, Agjencia Lokale e Sigurimeve Shoqërore Maliq, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist, Sektori i Çertifikimit të Bazës së të Dhënave, Dega e Çertifikimit të Bazës së të Dhënave dhe Periudhave Individuale të Sigurimit, Drejtoria e Arkivit Qendror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist, Sektori i Çertifikimit të Llogarive Personale, Dega e Çertifikimit të Bazës së të Dhënave dhe Periudhave Individuale të Sigurimit, Drejtoria e Arkivit Qendror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore

-Specialist, Sektori i Fondit Arkivor, Dega e Arkivit, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist, Sektori i Përfitimeve Afatgjata, Dega e Përfitimeve, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist, Sektori i Përfitimeve Afatgjata, Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist, Sektori i Plotësimit të Bazës së të Dhënave, Dega e Plotësimit dhe Çertifikimit të Bazës së të Dhënave, Drejtoria e Arkivit Qendror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore Lloji i diplomës: Shkenca Juridike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Jurist, Dega Juridike, Drejtoria e Arkivit Qendror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore Lloji i diplomës: Shkenca Kompjuterike Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist i administrimit të të dhënave, Sektori i Përpunimit dhe Administrimit të të Dhënave, Dega e Teknologjisë së Informacionit për Arkivin, Drejtoria Arkivit Qendror, Instituti i Sigurimeve Shoqërore -Specialist, Sektori i Administrimit të Rrjetit dhe Teknologjisë, Drejtoria e Burimeve të Informacionit, Instituti i Sigurimeve Shoqërore

-Specialist, Sektori i Programimit të Softëare-it, Drejtoria e Burimeve të informacionit, Instituti i Sigurimeve Shoqërore Lloji i diplomës: Shkenca Shoqërore Niveli minimal i diplomës : Bachelor -Specialist, Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional Publik Shkodër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit – Kategoria Pagës IV-b (2 pozicione) -Specialist, Zyra Vendore e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Mallakastër, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit Kombëtar të Punësimit – Kategoria Pagës IV-c.