Një 19-vjeçare ka shi tur virg jërinë e saj për 1.2 milion Euro, përmes një agjensie famëk eqe shoqërimi online. Ekaterina, e cila është e regjistruar si Katya në “Es corts Cinderella”, është me origjinë nga Ukraina veri-lindore, por aktualisht banon në Shtetet e Bashkuara. Në dhjetor agjensia zbuloi që ajo pla nifikoi të shi ste virgj ërinë e saj, e cila u ve rifikua nga një mjek.

Por jo vetëm kaq, ajo thotë se 58-vjeçari i ka pre mtuar asaj që do t’i japë çdo muaj një shumë prej 10 mijë eurove. Duke folur për FEMAIL, Katya pranoi se vendimi për të sh itur virg jërinë e saj nuk ishte i lehtë. “Por është një situatë e favorshme… Ose do zgjedhësh që ta hub ësh virg jërinë me dikë që e do, ose do fitosh mijëra euro”.