Si rezultat i përparimit të Shqipërisë në forcimin e kuadrit të saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terr orizmit që nga raporti i vlerësimit të ndërsjellë në korrik 2018, Moneyval ka rivlerësuar vendin në pesë rekomandime të vlerësuara fillimisht si “pjesërisht në përputhje” dhe një rekomandim fillimisht të vlerësuar si ” kryesisht në përputhje ”. Moneyval është komiteti i ekspertëve për vlerësimin e masave kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, pranë Këshillit të Europës.

Shqipëria u vendos në një proces pasues të zgjeruar, pas miratimit të raportit të saj të vlerësimit të ndërsjellë, i cili vlerësoi efektivitetin e masave kundër pastrimit të parave të Shqipërisë dhe të financimit të kundër-terrorizmit si dhe përputhshmërinë e tyre me Rekomandimet e Task Forcës Financiare të Veprimit. Në përputhje me rregullat e procedurës së Moneyval, vendi ka raportuar përsëri në Moneyval për përparimin që ka bërë për të forcuar kornizën e tij të kundër pastrimit të parave. Ky raport vijues analizon përparimin e Shqipërisë në adresimin e mangësive teknike të përputhshmërisë të identifikuara në raportin e vlerësimit të ndërsjellë.

Për të pasqyruar këtë përparim, Moneyval ka rivlerësuar Shqipërinë në Rekomandimet 6 (sanksione financiare të synuara në lidhje me terrorizmin dhe financimin e terr orizmit) dhe 19 (vendet me rre zik më të lartë) si “në përputhje” dhe Rekomandimet 8 (organizata jofitimprurëse) dhe 35 (sanksione) si “kryesisht në përputhje”. Raporti vijues gjithashtu shikon përparimin e bërë lidhur me zbatimin e kërkesave të reja në lidhje me rekomandimet e taskforcës të cilat kanë ndryshuar që nga miratimi i raportit të vlerësimit të ndërsjellë të Shqipërisë (veçanërisht rekomandimet 2, 18 dhe 21). Vlerësimi për rekomandimin 18 (kontrollet e brendshme dhe degët dhe degët e huaja) u rivlerësua si “kryesisht i pajtueshëm” dhe Rekomandimi 21 (ndërhyrja dhe konfidencialiteti) u rivlerësua si “i pajtueshëm”. Rekomandimi 2 (bashkëpunimi dhe koordinimi kombëtar, i vlerësuar si “kryesisht në përputhje”) mbetet i pandryshuar.

Shqipëria tani është “në përputhje” në pesë nga 40 rekomandimet e taskforcës dhe “kryesisht në përputhje” me 28 prej tyre. Mbetet “pjesërisht në përputhje ” për pesë dhe “jo në përputhje” me njërën nga 40 rekomandimet e taskforcës. Moneyval vendosi që Shqipëria të mbetet në ndjekje të zgjeruar dhe do të vazhdojë t’i raportojë përsëri MONEYVAL mbi përparimin e mëtejshëm për të forcuar zbatimin e masave kundër pastrimit të parave.