Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, njofton tatimpaguesit se data 31 mars është afati i fundit për dorëzimin e deklaratës së pagesës së tatimit fitimit dhe pasqyrave financiare për vitin fiskal 2018.

Tatimpaguesi duhet të dorëzojë, formularin e Deklarimit të Tatimit mbi Fitimin sipas modelit të miratuar me udhëzim. Ky formular plotësohet në përputhje me shënimet sqaruese. Po kështu, ai dorëzon vetëm elektronikisht në administratën tatimore, bilancin kontabël së bashku me pasqyrat financiare dhe anekset e tij, konkretisht : Bilanci (aktivet, pasivet dhe kapitali) Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve; Pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të parasë ose pasqyra e qarkullimit të likuiditeteve (cash-flow); Aneksi për shpjegimet shpjeguese

Dokumentacioni shtesë i kërkuar në bazë të ligjit “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i cili do të dorëzohet elektronikisht së bashku me pasqyrat financiare është: Kontratën e qirasë për ambientet e marra me qira apo vërtetimin e pronësisë për objektin; Gjendjen e inventarit të mallrave për shitje më datë 31.12.2018 (analitik); Inventarin e mjeteve të transportit në pronësi;Pasqyra e aktiveve afatgjata materiale.