Qytetarët, që kanë ende në duar bonot e privatizimit të përfituara nga ligji i vitit 1995, mund t’i përdorin ato për pagesat e legalizimit të shtëpive deri në vitin 2021. Komisioni i Ekonomisë miratoi dje projektligjin për shtyrjen e afatit të përdorimit të bonove të privatizimit edhe për 3 vjet të tjera. Ministria e Financave dhe Ekonomisë me projektligjin e sjellë në Komisionin e Ekonomisë kërkoi shtyrjen e afatit të përdorimit të bonove të privatizimit deri në vitin 2020. Zv.ministri i Financave dhe Ekonomisë, Erjon Luçi, shpjegoi se qëllimi kryesor i kësaj mase është krijimi i mundësive për personat që zotërojnë bono privatizimi t’i përdorin ato edhe për 3 vjet të tjera deri në fund të vitit 2021 në pagesat e legalizimit.ll

“Ne kërkojmë zgjatjen e afatit për shkak të përdorimit të tyre, sidomos në lehtësitë që krijohen për kompensimin e pronarëve për truall nëpërmjet ALUIZNIt. Kemi kërkuar që të shtyhet edhe me një vit tjetër, për t’iu dhënë lehtësi procesit të kompensimit të pronave dhe pasurive. Është e njëjta arsye që kemi kërkuar edhe herën e kaluar”, u shpreh Luçi. Ishte deputeti i Partisë Socialiste Anastas Angjeli, i cili propozoi që afati i përdorimit të tyre të shtyhet deri në fund të mandatit të dytë qeverisë, për shkak të zgjerimit të gamës ku po përdoren bonot.

“U bë 23 vjet që kjo histori përsëritet, shtyhet afati i përdorimit pasi zgjerohet përdorimi i tyre. Meqenëse jemi për të njëjtën histori, unë them ta shtyjmë afatin me 3 vjet deri në fund të mandatit qeverisës”, u shpreh Angjeli. Deputeti i Komisionit të Ekonomisë Angjeli propozoi gjithashtu që Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe ALUIZNI-n të hartojnë një program për nxitjen e përdorimit të bonove në procesin e legalizimit. Angjeli u kërkoi këtyre institucioneve që të orientojnë qytetarët në sportelet e ALUIZNI-t se si mund të paguajnë me bono privatizimi legalizimin e shtëpisë.

“Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë të bëjnë një program masash se si do ta përcjellin këtë vendim tek institucionet dhe te qytetari që përfiton nga shtyrja e afatit. Ka nevojë për një nxitje dhe institucioni që merret me legalizimet të familjarizohet me këtë çështje edhe të familjarizojë të interesuarit. Pra, nuk mjafton që ne të bëjmë një ligj dhe të lajmërojmë datën e shtyrjes së afatit. Vetëm 1 për qind e të interesuarve e shohin në media këtë çështje. Atëherë si do të mbërrijë kjo tek ata? T’u shpjegohet njerëzve si do të bëhet pagesa në sportelet e ALUIZNI-t”, u shpreh Angjeli. Deputeti Ervin Bushati, relatori i projektligjit për bonot e privatizimit, tha se përdorimi i tyre u ofron lehtësi në pagesa qytetarëve që do të legalizojnë shtëpitë.

“Një numër i konsiderueshëm objektesh apo banesash janë në procesin e legalizimit nëpërmjet ALUIZNIt. Bonot dhe lejet e privatizimit mund të përdoren edhe në këtë proces. Duke qenë se ekziston tregu për përdorimin e tyre, është e nevojshme të shtyhet afati i përdorimit për t’u dhënë lehtësi zotëruesve të tyre për t’i përdorur këto bono”, u shpreh Bushati.j.j